Allmänna villkor

Allmänna villkor. 2019-12-01.

Följande villkor avser Head of ITs tjänster (benämns HOIT hädanefter) . HOIT är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559213-3408. Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan HOIT och beställaren (”Kunden”) av en beställning för tjänsten.

Introduktion

Fastprishemsida är en webbtjänst, som erbjuder kunder att starta och bedriva en hemsida på nätet.

Med Fastprishemsida köper du en lösning för en komplett hemsida, och betalar ett engångsbelopp.

Kund

HOIT-tjänster är inte tillgängliga för personer under 18 år. Om kunden är under 18 år, får tjänsten endast användas med ett godkännande av målsman eller under dennes tillsyn.

Vid registrering måste Kunden ange en korrekt e-postadress och andra tillhörande information för att kunna genomföra en registrering av ett konto hos HOIT. Inga automatiska metoder, robotar eller dylikt får användas för att registrera ett köp hos HOIT.

Betalning

Betalning sker som en engångsavgift, efter att ni betalt sidan en gång äger ni själva hemsidan.

Alla priser är i regel angivna exkl. moms om inget annat anges. Alla betalningar är exklusiva skatter, avgifter eller tullar.

Det är inte möjligt med återbetalningar vid köp av tjänsten, uppgradering eller nedgradering.

Avtalets upphörande

HOIT har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om Kunden har brutit mot någon bestämmelse i avtalet som är av allvarlig betydelse för HOIT.

Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att följa svensk och utländsk lag vid användandet av HOIT, detta gäller all innehåll och all aktivitet. Detta innebär att Kunden ansvarar för all information och data, som publiceras från deras konto.

Kunden får under inga omständigheter utföra medveten aktivitet som utgör en större belastning på HOIT:s servrar eller funktioner. Kunden får inte dekonstruera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för tjänsten, utom i den utsträckning som sådan aktivitet är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag trots denna begränsning.

Kunden är själv ansvarig för säkerheten för åtkomst av sitt Konto. HOIT ansvarar inte för några skador som görs av behöriga eller obehöriga personer.

Kunden är ansvarig för allt innehåll, data och aktivitet som sker genom från sitt Konto. Innehåll kommer att bevakas och olagligt innehåll kan komma att bli borttaget utan eventuell förvarning, vilket kan resultera i en eventuell inaktivering av Kundens Konto.

Om HOIT tycker att Kundens innehåll strider mot lag eller HOIT:s allmänna villkor, kommer HOIT att meddela Kunden och be Kunden ta bort det olämpliga innehållet från tjänsten. Återkommande fel eller kränkning av våra villkor kan resultera i att Kundens Konto inaktiveras och Kunden hindras sin åtkomst till deras Konto.

HOITs ansvar

HOIT eftersträvar högsta möjliga driftsstabilitet, men ansvarar inte för avbrott eller driftstörningar, inkluderat sådana avbrott eller störningar som orsakas utanför HOITs kontroll (som till exempel strömavbrott, utrustningsfel, internetuppkoppling, täckning eller telefonanslutning). HOIT kan alltså inte ansvara eller garantera ett felfritt användande.

Produkten tillhandahålls i befintligt skick och HOIT är inte ansvariga för ytterligare utfästelser, garantier eller liknande.

Om det förekommer ett avbrott i tjänsten ska det vidtas skäliga och snabba åtgärder av HOIT för att snarast möjligt återuppta tjänsten till ett normalt läge.

Ändringar

HOIT får uppdatera, ändra och förbättra tjänsten löpande. HOIT får även ändra processen, sammansättningen och design (utformning) av tjänsten. Förändringar kommer att meddelas till Kunden, men kan ske utan förvarning och kan påverka tidigare resultat, information eller process i tjänsten.

Ansvarsbegräsning

HOIT utlämnar ingen ersättning vid systemfel, varken mindre som stora fel eller för nedetid, otillgänglig tjänst, förlust av data, skada på tredje mans egendom eller liknande.

Force Majeure

HOIT är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.
Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständighet enligt ovan, har Kunden rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet i vad avser berörd tjänst.

Tvister

Tvister gällande giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användarvillkoren, skall avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Personuppgifter m.m.

När Kunden registrerar sig för ett Konto, samtycker Kunden till att HOIT får spara dennes uppgifter i HOITs kunddatabas.

HOIT behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) och den vid var tid gällande integritetspolicy för HOIT .

HOIT kommer endast att använda personuppgifter för att fullfölja kundrelation och för att förbättra HOITs tjänster. HOIT kommer aldrig att sälja eller utan rättslig grund utlämna Kundens personuppgifter vidare till tredje part.
Kunden har rätt att få ut information, uppdaterat sina uppgifter eller raderat uppgifter som finns registrerade. Om Kunden inte längre önskar ett Konto och önskar alla personuppgifter borttagna, är en fullständig avregistrering alltid möjlig via support@fastprishemsida.se.

HOIT behandlar i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet endast slutkunders personuppgifter i egenskap av rollen som personuppgiftsbiträde. Kunden är personuppgiftsansvarig för slutkundens personuppgifter.